Linh mục Giuse Phạm Văn Định

Năm sinh: 07/07/1967
Chịu chức: 23/12/1999
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay:     Chính xứ Kẻ Bền                                         Xóm 8, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
                        Hạt Trưởng hạt Kẻ Bền

10.2016 – 2022:  Chính xứ Ngọc Đỉnh                                          Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

                            Hạt Trưởng hạt Ngọc Đỉnh

2011 – 2016:     Chính xứ Kẻ Láng                                             Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2005 – 2011:     Chính xứ Phúc Lãng                                         Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

2001 – 2005:     Chính xứ Bằng Phú                                           Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

2000 – 2001:     Chính xứ Đa Minh                                              Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa

1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An