Linh mục Phaolô Phạm Văn Điền

Năm sinh: 06/03/1965
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Bích Phương                                                Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2011 – 2016:     Chính xứ Phúc Lãng                                                     Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
                           Kiêm giáo xứ Gia Hà

2005 – 2011:     Chính xứ Đông Quang                                                 Hải Hà, Hà Trung, Thanh Hóa

2003 – 2005:     Chính xứ Liên Nghĩa                                                    Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

2001 – 2003:     Chính xứ Ba Làng                                                        Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
                            Kiêm giáo xứ Nghi Sơn

1998 – 2001:     Chính xứ Điền Hộ                                                        Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa
                             Kiêm giáo xứ Phước Nam và Mông Ân

1994 – 1998:      Chính xứ Phù Bình                                                    Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa  
                             Kiêm giáo xứ Cổ Định và Hà Nhuận