Linh mục Giuse Phạm Văn Công

Năm sinh: 02/09/1977
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Các Sơn- Tĩnh Gia -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Quản lý Chủng Viện Lê Bảo Tịnh                         Trường Thi, TP. Thanh Hóa
10.2016 – 2022: Giám luật Chủng Viện Lê Bảo Tịnh              Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                              
2015 – 2016:     Phó xứ Phước Nam                                       Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa
                         
2010 – 2014:     Chủng Viện St. Augustine                             Toronto, Canada  
                        
2005 – 2009:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An