Linh mục Antôn Phạm Văn Châu

Năm sinh: 19/10/1961
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Liên Nghĩa                                                  Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa
                             Kiêm giáo xứ Vĩnh Thiện (2016-2018)

2007 – 2016:     Chính xứ Kẻ Rừa                                                        Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

2003 – 2007:     Chính xứ Bích Phương                                             Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                               Kiêm giáo xứ Kẻ Láng

1994 – 2003:     Chính xứ Vân Lung và Bằng Phú                Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa


1988 – 1994:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An