Linh mục Giuse Phạm Tiến Phương

Năm sinh: 28/01/1976
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Chính Nghĩa                                           Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa
2013 – 2022:        Chính xứ Phước Nam                                 Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa
2009 – 2013:      Chính xứ Yên Khánh                                  Định Tân, Yên Định, Thanh Hoá
2007 – 2009:      Phó xứ Ba Làng + Nghi Sơn                       Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
1999 – 2006:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an