Linh mục Gioan Phạm Hữu Sơn

Năm sinh: 01/05/1986
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Tân Sơn                                              Phú Sơn, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Ba Làng                                      Xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa               

03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Vân Lung                Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa      

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2004:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa