Linh mục Phêrô Phạm Hữu Hiếu

Năm sinh: 05/03/1975
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Các Sơn- Tĩnh Gia -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2019  – nay: Chính xứ Minh Thanh                     Minh Châu, Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

10.2016  – 2019: Chính xứ Chính Nghĩa                  Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa        

2011 – 2016:     Phó xứ Chính Nghĩa                         Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa                 

2007 – 2010:     Chính xứ Quần Xá                            Thôn 3, Quý Lộc, Thanh Hóa

2006 – 2007:     Phó xứ Ba Làng                                Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh             Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An