Linh mục Antôn Phạm Đình Tiếp

Năm sinh: 10/11/1976
Chịu chức: 08/09/2012
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phù Bình
Địa chỉ: Phù Bình- Đông Ninh- Đông Sơn- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:   Chính xứ Minh Thanh                                 Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2012 – 2016:      Phó xứ Quần Xá                                          Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hoá