Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Lai

Năm sinh: 12/10/1955
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:   Chính xứ Mông Ân                                      Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Chính xứ Thượng Chiểu                             Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2009 – 2013:      Phó xứ Kẻ Rừa                                            Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an