Linh mục Giuse Nguyễn Văn Vĩnh

Năm sinh: 06/07/1985
Chịu chức: 08/09/2016
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kiến An
Địa chỉ: Thôn Kén, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Phó xứ Kẻ Láng                                           Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá