Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh

Năm sinh: 31/03/1974
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Quang Minh, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:   Chính xứ Hữu Lễ                                         Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá
2010 – 2016:      Chính xứ Sầm Sơn                                       Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá
2005 – 2010:      Chính xứ Bằng Phú                                     Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hoá
2002 – 2005:      Phó xứ Thái Yên                                          Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá
                           Kiêm Nhiệm Giáo xứ Tân Đạo