Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tứ

Năm sinh: 30/06/1974
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú- Thọ Xuân- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Đông Yên                                     Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2011 – 2016:      Chính xứ Đông Quang                                Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hoá
2009 – 2011:      Phó xứ Kẻ Láng + Kẻ Đầm                         Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá
2007 – 2009:      Phó xứ Thái Yên + Đông Yên                    Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá