Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Trường

Năm sinh: 22/02/1982
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Sung Mãn- Hải Thanh- Tĩnh Gia -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2021 - nay: Học tại Pháp
10.2019 – 2021:   Phó UB Giáo Lý GP          
50 Nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá

10.2016 – 2019:  Phó xứ Chính Toà              232A Đường Trường Thi, P. Trường Thi, TP Thanh Hoá
2013 – 2016:      Du Học Pháp
2006 – 2016:      Du học tại: Pháp Quốc
2007 – 2013: ĐCV Grand Sesmineure de laraime- Pháp