Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Toản

Năm sinh: 02/08/1987
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hoài Yên
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Kẻ Bền                                                    Xóm 8, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Vân Lung                                        Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Tam Tổng                   Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa          

2009 - 2016:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2006:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa