Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tiện

Năm sinh: 25/10/1983
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đông Sơn
Địa chỉ: Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2019  – nay: Chủng Viện Thánh Gioan Maria Vianney      
                                      
20/07/2019 – 19/08/2019: Phó tế - Giúp xứ Toàn Tân                Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

2012 - 2019:        Chủng Viện Thánh Gioan Maria Vianney     Nước Pháp

2005:                   Tốt Nghiệp Cao Đẳng                                       La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

2002:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                  Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa