Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tiện

Năm sinh: 25/10/1983
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đông Sơn
Địa chỉ: Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
5.7.2022 - nay: Chủng Viện Thanh Hóa                                   50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Tri, Thanh Hóa
                          Linh hướng Ứng Sinh Lê Bảo Tịnh

7.10.2021 - 7.2022: Phó xứ Mỹ Điện                                             Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

10/2019  – nay: Chủng Viện Thánh Gioan Maria Vianney      

                                      
20/07/2019 – 19/08/2019: Phó tế - Giúp xứ Toàn Tân                Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

2012 - 2019:        Chủng Viện Thánh Gioan Maria Vianney     Nước Pháp

2005:                   Tốt Nghiệp Cao Đẳng                                       La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

2002:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                  Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa