Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 20/05/1984
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay:      Phó xứ Tam Tổng                                    Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

                                                                                    
2004:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          P. Hải Hòa, Tx.  Nghi Sơn, Thanh Hóa