Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 10/12/1987
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: Xóm 5, Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2017 – 2021: Quản nhiệm Đại Thảo                                    phố Tây Sơn, p. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

10.2017 – 2021: Phó xứ Đa Phạn                                            Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa


2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                         Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2006:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa