Linh mục Giuse Nguyễn Văn Sự

Năm sinh: 04/01/1986
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hữu Lễ
Địa chỉ: Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Tân Hải                                                    Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Kiến An                                            Thượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa                                         

03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Ngọc Sơn           Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa                           

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2006:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa