Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quyền

Năm sinh: 06/03/1987
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thượng Chiểu
Địa chỉ: Thôn 7, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
5.7.2020 - nay: Chính xứ Trinh Hà                             Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

2020 - 2022: Phó xứ Tiên Thôn                                   Kim Tiên, Hà Trung, Thanh Hóa

10.2019 – 2020: Đi học tại Hà Nội                               550 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Từ Liêm, Hà Nội


10.2017  – 2019: Chánh Văn Phòng Chủng Viện    50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa

2016  – 2017:    Thực tập tại CV Lê Bảo Tịnh          50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa

2011 – 2012:     Thực tập mục vụ tại giáo xứ Kẻ Rừa            Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

2007 – 2008:     Thực tập mục vụ tại giáo xứ Phong Ý           Cẩm Phong, Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa
                                   

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2005:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                            Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa