Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quý

Năm sinh: 03/09/1984
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kiến An
Địa chỉ: tại Thôn Kén- Tượng Sơn- Nông cống-Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Mục vụ tại trụ sở Thanh Hóa - Saigon

7.2018 – 2022:
    Chính xứ Trinh Hà                                     
Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

2016 – 2018:      Đi học Saigòn                                            232A Trường Thi, P. Trường Thi, Tp TH  

2015 – 2016:      Phó xứ Chính Toà                                     232A Trường Thi, P. Trường Thi, Tp TH                         

2005 – 2012:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an

2004 – 2005:     Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh                   50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi