Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghị

Năm sinh: 20/10/1985
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tiên Thôn
Địa chỉ: Kim Tiên, Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
29.10.2021 - nay:  Quản nhiệm Quan Nhân                            Quan Nhân, Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc

10.2019 - 2021:  Phó xứ Kẻ Láng                                             Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa

10.2017 - 2019: Phó xứ Liên Nghĩa                                        Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

02/06/2004:       Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học,              Hoàng Lệ Kha, Hà Trung, Thanh Hóa

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An