Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Lực

Năm sinh: 19/06/1974
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2021 – nay:   Quản xứ Vĩnh Thiện            Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

10.2017 – 2019: Quản Nhiệm Vĩnh Thiện     Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa


10.2017 – 2019: Phó xứ Vân Lung               Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

2016- 2017:         Giúp xứ Phong Ý, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa                               

2011-2012:          Giúp xứ Ngọc Lẫm, Trường Giang, Nông Cống                             

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

        1995:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học  Tĩnh Gia, Thanh Hóa

1996- 1999:          Học Đại Học Sài Gòn                                                           

2000- 2007:          Tu Học Tại Học Viện Lasan Sài Gòn