Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh

Năm sinh: 18/09/1981
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Công Chính- Nông Cống -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

9.2020 – nay:  Chính xứ Bạch Câu                                   Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá
10.2016 – 2020:  Quản xứ Gia Hà                                       Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá
2015 – 2016:     Phó xứ Tam Tổng                                     Nga Liên, Nga Sơn., Thanh Hoá       
2005 – 2014: Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an