Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Năm sinh: 06/06/1979
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Vàng
Địa chỉ: Kẻ Vàng- Yên Thịnh- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay: Quản Xứ Đông Yên                                                             Hùng Sơn, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa

10/2016 – 2022: Chính xứ Điền Thôn                                                  Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa       
                       
2013 – 2016:     Phó xứ Ba Làng                                                          Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2011 – 2013:     Phó xứ Phúc Địa                                                         Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2003 – 2010:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An