Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hậu

Năm sinh: 09/05/1990
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Lam Sơn
Địa chỉ: tại Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2022 - nay: Phó xứ Kẻ Rừa                                                     Thôn 5, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Kẻ Bền                                              Xóm 8, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Mông Ân             Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa                                 

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                        
2008:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học            Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa