Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đoàn

Năm sinh: 15/11/1980
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ:
Địa chỉ: tại Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  – nay: Phó xứ Đa Phạn                                            Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Tam Tổng                                        Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Kẻ Đầm                       Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa          

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2005:                   Tốt Nghiệp Cao Đẳng                                P. Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An                                

2000:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Thị trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa            (2019 – nay)