Linh mục Giuse Nguyễn Văn Đoàn

Năm sinh: 23/04/1984
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thượng Chiểu
Địa chỉ: Thôn 7, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
29.10.2021 - Nay: Quản Nhiệm Kiên Khánh            Ngọc bồ, TT Kim Tân, Thạch Thành
10.2019 – 2021:   Phó xứ Ngọc Đường                   Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

10.2017 – 2019: Phó xứ Ba Làng                              Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa  
2016- 2017:        Giúp xứ Kẻ Đầm                              Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa                     
2011-2012:         Giúp xứ Phúc Lãng                        Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa