Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 07/06/1988
Chịu chức: 29/10/2022
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                      
2006:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học           Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa