Linh mục Antôn Nguyễn Văn Chính

Năm sinh: 01/10/1989
Chịu chức: 08/09/2020
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tân Hải
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2020 – nay: phó xứ Ba Làng                    Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa                      

03/2020 – 08/2020: Phó tế - Giúp xứ Ngọc Đỉnh                  Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa    

2011 - 2018:        Đại Chủng  Viện Vinh Thanh                  Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Nha Trang, Khánh Hòa