Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình

Năm sinh: 10/08/1975
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên- Nga Sơn- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay : Chính Xứ Ba Làng                                              Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa


2018  – 2022:      Chính xứ Chính Tòa                                    Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

                             Phụ trách gia đình Matthew của giáo phận (2013-2021) – Hạt Trưởng Chính Tòa

2013  – 2018:    Thường Vụ Chính Tòa                                  Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
                           Phụ trách gia đình Matthew của giáo phận
                                      
2007 – 2012:     Quản lý Tòa Giám Mục                                  Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa                                     
                          
Đặc trách Gx Đại Tiền từ năm 2009-2013.


2006 – 2007:     Phó xứ Hữu Lễ                                               Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                                     Kiêm giáo xứ Kẻ Đầm

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An