Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình

Năm sinh: 01/09/1986
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Liên Hải
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021  – nay:               Phó xứ Nghi Sơn                                ...

10/2019  – 2021:               Phó xứ Yên Khánh                           Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa


03/2019 – 08/2019:         Phó tế - Giúp xứ Thái Yên                 Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

2011 - 2018:                    Đại Chủng  Viện Vinh Thanh                  Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2006:                               Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa