Linh mục Giuse Nguyễn Văn Ba

Năm sinh: 05/10/1976
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Gia Hà, Hạt Chính Toà, Thanh Hóa
Địa chỉ: Gia Hà, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2019  – nay:      Quản nhiệm Mục Sơn                      Quảng Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2010  – 2019:    Chính xứ Đa Minh                            Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa
                                                              
2007 – 2010:     Phó xứ Tam Tổng                              Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa
                       

1999 – 2006:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh              Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An