Linh mục Tôma Nguyễn Tiến Hạnh

Năm sinh: 23/12/1972
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Chính Toà
Địa chỉ: Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay: Chánh Văn Phòng TGM                                       Phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                            Giáo sư Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
                            Kiêm Chủ tịch UB Truyền Thông GP. Thanh Hóa (2016-2020)


2005 – 2006:     Chánh Văn Phòng TGM                                       Phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa                                               
                            Kiêm Giám học Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh


2006 – 2016:     Du học Mỹ                                                            Chicago, IllinoisHouston, Texas/ Portland, Oregon, USA

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                               Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An