Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Dũng

Năm sinh: 22/07/1976
Chịu chức: 04/08/2010
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phong Ý
Địa chỉ: Nghĩa Dũng, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2018 – nay:              Quản xứ Toàn Tân                           Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

10.2016 – 2018:            Quản xứ Đại Tiền                            Hoàng Đại, Hoàng Hóa, Thanh hóa

2013 – 2016:                 Phó xứ Hữu Lễ                                  Thọ xương Thọ xuân, Thanh hoá

2010 – 2013:                 Phó xứ Bằng Phú                              Thạch bình, Thạch Thành, Thanh hoá                         

2001 – 2008:                Đại Chủng Viện Vinh Thanh               Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an