Linh mục Phaolô Nguyễn Tích Anh

Năm sinh: 09/08/1968
Chịu chức: 21/12/2004
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Chính Tòa
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:     Chính xứ Kiến An                                        Tượng sơn, Nông cống, Thanh hoá

2011 – 2016:       Chính xứ Tân Hải                                         Nga Phú, Nga sơn, Thanh hoá

2007 – 2011:        Chính xứ Đa Phạn                                       Hải lộc, Hậu lộc, Thanh hoá

2005 – 2007:       Phó xứ Mỹ Điện                                            Văn lộc, Hậu lộc, Thanh hoá
                           
Đặc trách riêng xứ Đa Phạn
1995 – 2001:       Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an