Linh mục Antôn Nguyễn Quốc Tuấn

Năm sinh: 10/01/1965
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Vàng
Địa chỉ: Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Pháp Ngỡ                                     Vĩnh Hoà, Vĩnh lộc, Thanh Hoá
2007 – 2016:      Chính xứ Phù Bình                                      Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh hoá
2002 – 2007:      Chính xứ Thượng Chiểu                             Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá