Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Cường

Năm sinh: 08/01/1976
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Chính Toà
Địa chỉ: Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, Tp Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – nay:  học tại Saigon                                                 Học Viện Công Giáo
                              
10.2016 – 2019: Phó xứ Phúc Địa                                             Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                              
2015 – 2016:     Phó xứ Điền Hộ                                              Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

2010 – 2014:     Chủng Viện St. Augustine                             Toronto, Canada  

2005 – 2009:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An