Linh mục Phaolô Nguyễn Ngọc Hải

Năm sinh: 15/06/1989
Chịu chức: 29/10/2022
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tiên Thôn
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                    
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa