Linh mục Phêrô Nguyễn Mạnh Tám

Năm sinh: 23/05/1977
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đạt Giáo
Địa chỉ: Thôn 5, Thiệu Vũ, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Thanh Thuỷ                                Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2011 – 2016:      Chính xứ Đồng Mực                                    Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
2009 – 2011:      Phó xứ Vân Lung                                         Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hoá
2007 – 2009:      Phó xứ Kẻ Láng + Kẻ Đầm                         Thọ Xuân, Thanh Hoá      
1999 – 2006:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an
1995 – 1999:     Tiểu Chủng Viện Thanh Hoá                     50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi