Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giang

Năm sinh: 12/05/1957
Chịu chức: 05/01/2001
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: ( Chính Tòa )
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2016 -nay:          Chuyển về Gp. DALAT
2007 – 2016:     Chính xứ Mỹ Điện                                                       Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
2001 – 2007:     Chính xứ Hà Nhuận và Cổ Định                                Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa