Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phong

Năm sinh: 09/09/1973
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đạt Giáo
Địa chỉ: Thiệu Chính – Thiệu Hóa - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Đa Phạn                                                Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
10.2016 – 2022:   Chính xứ Tân Hải                                        Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa
2013 – 2016:      Chính xứ Ngọc Sơn                                      Định Tường, Yên Định, Thanh Hoá
2007 – 2013:      Chính xứ Vân Lung                                      Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hoá
2008 – 2010:      Kiêm Nhiệm Giáo xứ Đồng Mực                 Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
2006 – 2007:      Phó xứ Ngọc Sơn + Quần xá                       Định Tường, Yên Định, Thanh Hoá
1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                         Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an