Linh mục Giuse Nguyễn Công Khương

Năm sinh: 10/10/1977
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Đầm
Địa chỉ: Quần Ngọc, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Thượng Chiểu                 Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

7.2018 – 2019:  Cha Giáo Chủng Viện                     50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa

10.2016 – nay:  Phó xứ Ba Làng                               Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
                              Đặc trách Ngoại kiều khu vực Nghi Sơn                                                                     
2013 – 2016:     Chánh Văn Phòng TGM Thanh Hóa                            P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                        Chủ tịch UB Giáo Lý GP. Thanh Hóa
                        Giáo sư thỉnh giảng ĐCV Vinh Thanh và Chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa   
2009 – 2013:     Đại Học Giáo Hoàng Urbano - Rôma                                 Via Urbano VIII, 16, Roma, Ý Cử nhân & Thạc sỹ Thần Học Truyền Giáo
2003 – 2009:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An