Linh mục Phaolô Nguyễn Công Đại

Năm sinh: 20/01/1989
Chịu chức: 29/10/2022
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
03/2022 – 10/2022: Phó tế
2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                   
2008:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          P. Hải Hòa, Tx.  Nghi Sơn, Thanh Hóa