Linh mục Phaolô Ngô Đức Lương

Năm sinh: 07/09/1986
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đạt Giáo
Địa chỉ: Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay: Phó xứ Ba Làng                                           Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                    Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
2009:                   Tốt nghiệp Trung Cấp Y Dược                 Định Trung- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Tt. Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa