Linh mục Giuse Nghiêm Văn Sơn

Năm sinh: 09/06/1977
Chịu chức: 04/08/2010
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Nghi Sơn
Địa chỉ: Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Phương Long                              Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa
2015 – 2016:      Phó xứ Quần xá                                           Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hoá
2010 – 2015:      Chánh Văn Phòng TGM,
                              Văn Phòng TCV Lê Bảo Tịnh,
                               Chủ Tịch UB Truyền Thông.                    50 Nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                           Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an