Linh mục Phêrô Mai Văn Khương

Năm sinh: 25/05/1983
Chịu chức: 08/09/2020
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/10/2020: Qua đời và an táng tại Giáo họ Quang Tân, Gx. Đa Phạn, Gp. Thanh Hóa  
  
Thụ phong linh mục:  08/09/2020 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, do Đc Giuse Nguyễn Đức Cường

03/2020 – 08/2020: Phó tế - Giúp Cv. Lê Bảo Tịnh    50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

2011 - 2019:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2008:                   Tốt Nghiệp Đại Học                           Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội                      

2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa