Linh mục Phaolô Mai Văn Hoàng

Năm sinh: 18/11/1964
Chịu chức: 23/12/1999
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thượng Chiểu
Địa chỉ: Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay: Quản xứ Điền Hộ                                                                Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

10.2016 – 2022:  Chính xứ Nhân Lộ                                                      Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa


2010 – 2016:     Chính xứ Phúc Địa                                                     Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                       Kiêm giáo xứ  Phương Long
                       Hạt trưởng hạt Hữu Lễ

2007 – 2010:     Chính xứ Kẻ Bền                                                          Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
                          Kiêm giáo xứ Yên Khánh

2005 – 2007:     Quản Lý TGM Thanh Hóa                                             P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                             Kiêm Bề Trên Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh
                             Đặc trách UB Ơn Gọi

2000 – 2005:     Chính xứ Thái Yên và Tân Đạo                              Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

1993 – 1999:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An