Linh mục Tôma Lê Xuân Khấn

Năm sinh: 06/02/1970
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Chính Toà
Địa chỉ: Trần Cao Vân - p. Ngọc Trạo - Tp. Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 – nay:               Chính xứ Ngọc Lạp                                              Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

11.2020 – 2022:        Tòa Giám Mục                                                       50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa
                                  Tuyên úy Bệnh Viện (2020-2022)


10.2016 – 11.2020:    Chính xứ Bạch Câu                                              Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa


2010 – 2016:            Chính xứ Hà Nhuận                                               Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
                                  Tuyên úy Hội thầy thuốc Samaritanô (2008-2016)

2005 – 2010:            Chính xứ Đa Minh                                                   Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa

1998 – 2005:           Chính xứ Phù Bình & Toàn Tân                               Đông Ninh & Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa
                                Đặc trách Giới Trẻ và Sinh viên (2000-2002)