Linh mục Tôma Lê Xuân Khấn

Năm sinh: 06/02/1970
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Chính Toà
Địa chỉ: Trần Cao Vân - p. Ngọc Trạo - Tp. Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2020 – nay: Tòa Giám Mục                                                       50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa
                          Tuyên úy Bệnh Viện


10.2016 – 11.2020:  Chính xứ Bạch Câu                                        Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa


2010 – 2016:     Chính xứ Hà Nhuận                                               Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
                            Tuyên úy Hội thầy thuốc Samaritanô (2008-2016)

2005 – 2010:     Chính xứ Đa Minh                                                        Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa

1998 – 2005:     Chính xứ Phù Bình & Toàn Tân                                   Đông Ninh & Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa
                             Đặc trách Giới Trẻ và Sinh viên (2000-2002)