Linh mục Phêrô Lê Văn Quân

Năm sinh: 22/10/1979
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hữu Lễ
Địa chỉ: Hữu Lễ 3, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2019 – nay:     Quản nhiệm xứ Dương Giao              Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hoá
10.2016 – 2019:  Chính xứ Bằng Phú                             Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh hoá
2013 – 2016:         Phó xứ Vân Lung                               Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hoá
2011 – 2013:         Phó xứ Thanh Thuỷ                          Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh hoá
2008 – 2011:         Phó xứ Phúc Địa                                Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh hoá
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                 Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an