Linh mục Giuse Lê Văn Ngọc

Năm sinh: 18/06/1987
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bản Thủy
Địa chỉ: tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
9/2019  – nay: Paris    

2011 - 2018:       Đại Chủng Viện Paris          
Paris, Pháp

                        
20/07/2019 – 19/08/2019: Phó tế - Giúp xứ Hải Lập            Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa      

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Paris                                Paris, Pháp
                                                                                         
2006:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa